PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno a kontakt na správce podle článku 4 odst. 7 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Firma: Město Bärnau, jednatel, starosta Alfred Stier
Adresa: Marktplatz 1, 95671 Bärnau
Telefon: 0049(0)9635 / 92 03-0
Telefax: 0049(0)9635 / 92 03-99 
E-mail: 
poststelle(at)baeranau.de

 

 

Bezpečnost a ochrana Vašich osobních údajů

Považujeme za náš prvořadý úkol, abychom zachovali důvěrnost osobních údajů, které nám poskytnete, a ochránili je před neoprávněným přístupem. Proto vynakládáme krajní pečlivost a aplikujeme nejmodernější bezpečnostní standardy, abychom zajistili maximální ochranu Vašich osobních údajů.

Jako podnik soukromého práva podléháme ustanovením evropského Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a ustanovením německého Zákona o ochraně osobních údajů (BDSG). Učinili jsme technická a organizační opatření, která zajišťují, aby byly respektovány předpisy o ochraně osobních údajů jak z naší strany, tak i ze strany našich externích poskytovatelů služeb.

 

 

Informace o shromažďování osobních údajů

 

(1) V následujícím textu budeme informovat o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.
(2) Při navázání kontaktu s námi prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře si Vaše údaje, které nám sdělíte (Vaše e-mailová adresa, příp. Vaše jméno a Vaše telefonní číslo) uložíme za účelem zodpovězení Vašich otázek. V této souvislosti získané údaje mažeme poté, co již není jejich ukládání nezbytné, nebo omezíme zpracování, pokud zde existují zákonné povinnosti ohledně jejich uchovávání.
Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek
Při pouze informativním používání našich webových stránek, tedy pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak nezprostředkujete žádné informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč zprostředkuje našemu serveru. Pokud chcete sledovat naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás z technického hlediska nezbytné k tomu, abychom Vám mohli naše webové stránky zobrazit a zajistit stabilitu a bezpečnost (právním základem je článek 6 odst. 1 písm. f GDPR):
– IP adresa
– datum a čas přístupu
– rozdíl v časovém pásmu vůči Greenwich Mean Time (GMT)
– obsah požadavku (konkrétní stránka)
– status přístupu/HTTP kód statusu
– příslušné množství přenesených dat
– webová stránka, ze které přichází požadavek
– prohlížeč
– operační systém a jeho uživatelské rozhraní
– jazyk a verze softwaru prohlížeče.

 

Zákonnost zpracování

Zpracování osobních údajů je zákonné pouze tehdy, pokud pro zpracování existuje právní základ. Právním základem pro zpracování mohou být podle článku 6 odst. 1 písm. a – f GDPR zejména:

a. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

b. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

c. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

d. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

e. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;

f. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Děti

Naše nabídka se zaměřuje principiálně na dospělé. Osoby mladší 18 let by nám neměly bez souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce zprostředkovávat žádné osobní údaje.

Práva subjektu údajů

(1) Odvolání souhlasu

Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na uděleném souhlasu, máte kdykoliv právo tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, které proběhlo na základě souhlasu až do jeho odvolání. 
Pro výkon práva na odvolání se na nás můžete kdykoliv obrátit. 

(2) Právo na potvrzení

Máte právo požadovat od správce potvrzení o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají. Potvrzení můžete požadovat kdykoliv prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. 

(3) Právo na informace

Jestliže jsou zpracovávány osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat informace o těchto osobních údajích a následujících oblastech: 
a. účely zpracování; 
b. kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány; 
c. příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo ještě jsou osobní údaje předkládány, zejména u příjemců z třetích zemí nebo u mezinárodních organizací; 
d. pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje ukládány, nebo, pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby; 
e. právu na opravu nebo smazání Vašich osobních údajů nebo na omezení zpracování ze strany správce nebo právu na vyjádření nesouhlasu se zpracováním; 
f. právu si stěžovat u dozorového úřadu; 
g. pokud nejsou osobní údaje získávány u subjektu údajů, pak všechny informace o původu údajů; 
h. existenci automatizovaného individuální rozhodování, včetně profilování podle článku 22 odst. 1 a 4 GDPR a – minimálně v těchto případech – průkazné informace o použité logice a dále dosahu a žádoucích dopadech takového zpracování pro subjekt údajů. 

Pokud jsou osobní údaje předávány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, pak máte právo být poučeni o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR v souvislosti s předáváním údajů. Poskytneme Vám kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. Za všechny další kopie, o které si zažádáte, můžeme požadovat přiměřenou odměnu na základě správních nákladů. Pokud si podáte žádost elektronicky, pak jsou informace dány k dispozici v běžné elektronické podobě, pokud není uvedeno jinak. Právem na získání kopie podle odst. 3 nesmí být dotčeny práva a svobody jiných osob. 

(4) Právo na opravu

Máte právo po nás neprodleně požadovat opravu Vašich nesprávných osobních údajů. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů – také prostřednictvím doplňujícího vysvětlení. 

(5) Právo na výmaz („Právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat od správce, aby byly Vaše osobní údaje neprodleně smazány, a my se zavazujeme osobní údaje neprodleně smazat, pokud platí jeden z následujících důvodů: 
a. Osobní údaje již nejsou pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jiným způsobem zpracovávány, potřeba. 
b. Subjekt údajů odvolává svůj souhlas, o který se opíralo zpracování podle článku 6 odst. 1 písm. a nebo článku 9 odst. 2 písm. a GDPR, a chybí jiný právní základ pro zpracování. 
c. Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle článku 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné zásadní oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle článku 21 odst. 2 GDPR. 
d. Osobní údaje byly zpracovány protiprávně. 
e. Smazání osobních údajů je nezbytné pro splnění právního závazku podle práva EU nebo práva členského státu, kterému správce podléhá. 
f. Osobní údaje byly získány s ohledem na nabízené služby informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR. 

Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je povinen tyto podle odstavce 1 smazat, pak učiní s ohledem na dostupnou technologii a náklady realizace přiměřená opatření, a to i technického druhu, s cílem informovat osoby zodpovědné za zpracování osobních údajů o tom, že po něm subjekt údajů požaduje výmaz všech odkazů k těmto osobním údajům nebo kopií či replikací těchto osobních údajů. 
Právo na výmaz („právo být zapomenut“) neplatí, pokud je zpracování nezbytné: 
– pro výkon práva na svobodu projevu a informace; 
– pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen; 
– z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s článkem 9 odst. 2 písm. h) a i) a článkem 9 odst. 3 GDPR; 
– pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s článkem 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování, nebo 
– pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

(6) Právo na omezení zpracování

Máte právo po nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud je splněn jeden z následujících předpokladů: 
a. subjekt údajů popírá správnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl správnost osobních údajů ověřit, 
b. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení použití osobních údajů; 
c. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo 
d. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle článku 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. 

Pokud bylo zpracování omezeno podle výše uvedených předpokladů, mohou být tyto osobní údaje - s výjimkou jejich uložení - zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. 
Pokud bude subjekt údajů chtít uplatnit právo na omezení zpracování, může se na nás kdykoliv obrátit prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. 

(7) Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že: 
a. zpracování je založeno na souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a) nebo článku 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR; a
b. zpracování se provádí automatizovaně. 

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Výkonem práva na přenositelnost údajů není dotčeno právo na výmaz („právo být zapomenut“). Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. 

(8) Právo vznést námitku

Z důvodů vyplývajících z Vaší mimořádné situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, probíhajícímu na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR; to platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků. 
Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, pak máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely takového marketingu; to platí také pro profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 
V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, můžete uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací. 
Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle článku 89 odst. 1, máte z důvodů týkajících se Vaší mimořádné situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu. 
Právo vznést námitku můžete vykonat kdykoliv tak, že se obrátíte na příslušného správce. 

(9) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí: 
a. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, 
b. povoleno na základě právních předpisů Unie nebo členských států, které se na správce vztahují a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo 
c. založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů. 

Správce údajů provede vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí. 
Právo vznést námitku může subjekt údajů vykonat kdykoliv tak, že se obrátí na příslušného správce. 

(10) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte dále právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno toto nařízení. 

(11) Právo na účinnou soudní ochranu

Aniž je dotčena jakákoli dostupná správní či mimosoudní ochrana, včetně práva na podání stížnosti u dozorového úřadu podle článku 77 GDPR, máte právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle tohoto nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto nařízením.

 

 

Vymezení pojmů

 Zákonodárce požaduje, aby byly osobní údaje ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem („zákonnost, korektnost a transparentnost“). Abychom to zajistili, informujeme Vás o jednotlivých zákonných vymezeních pojmů, které jsou použity i v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů: 

 

1. Osobní údaje

„Osobní údaje“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

2. Zpracování

„Zpracování“ je jakákoliv operace nebo soubor operací v souvislosti s osobními údaji, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. 

3. Omezení zpracování

„Omezení zpracování“ je označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu. 

4. Profilování

„Profilování“ je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k analýze nebo prognóze aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo změny místa této fyzické osoby. 

5. Pseudonymizace

„Pseudonymizace“ je zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že osobní údaje nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. 

6. Evidence

„Evidence“ je jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska. 

7. Správce

„Správce“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení. 

 

8. Zpracovatel

„Zpracovatel“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje z pověření správce. 

9. Příjemce

„Příjemce“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s platnými přepisy o ochraně údajů pro dané účely zpracování. 

10. Třetí strana

„Třetí strana“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů. 

11. Souhlas

„Souhlas“ subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.